Welkom, bezoeker! [ Advertentie plaatsen | Inloggenrss | 

Voorwaarden en privacy

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van Tekoopadvertenties.nl. Door gebruik te maken van de diensten van Tekoopadvertenties.nl accepteert u de voorwaarden. U dient geen gebruik te maken van Tekoopadvertenties.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Tekoopadvertenties.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 1 Inhoud van de website
Tekoopadvertenties.nl heeft de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Echter, alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie. Tekoopadvertenties.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst tussen koper en verkoper
Tekoopadvertenties.nl probeert kopers en verkopers van producten en diensten tot elkaar te brengen. Tekoopadvertenties.nl is echter nimmer aansprakelijk bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 4 Gegevens van gebruikers
Zorg ervoor dat u, indien u gebruikt maakt van Tekoopadvertenties.nl, uw gegevens waaronder uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode, bankrekeningnummer en overige ingevoerde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Artikel 5 Privacy verklaring
Om Tekoopadvertenties.nl goed te kunnen laten functioneren verzamelt de website informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Tekoopadvertenties.nl onderdelen van de site en afstemmen op de wensen van gebruikers. Vanwege het gebruik van cookies wordt het gebruiksgemak van Tekoopadvertenties.nl verhoogd. Tekoopadvertenties.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Tekoopadvertenties.nl. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Tekoopadvertenties.nl levert indien juridisch noodzakelijk wel informatie aan officieel erkende juridische handhavers van het Nederlandse recht systeem. U stemt Tekoopadvertenties.nl toe uw gegevens te verstrekken aan juridische handhavers indien hiertoe naar het oordeel van Tekoopadvertenties.nl rede toe is. Tekoopadvertenties.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of advertenties). Indien u gebruik maakt van de diensten van websites van derden, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. Tekoopadvertenties.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en hier gaat u mee akkoord.

Artikel 6 Contact opnemen met adverteerders
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden (adverteerders) via Tekoopadvertenties.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot de aangeboden of gevraagde diensten of producten. Het is onder geen enkele voorwaarden toegestaan (persoons)gegevenste te verwerken voor enig ander doel, wat betekent dat het verboden is:
– een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, dat wil zeggen email(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde producten of diensten;
– een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden;
– e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Tekoopadvertenties.nl te verzamelen.

Artikel 7 Eigendomsrechten en copyright
De (intellectuele) eigendoms-rechten met betrekking tot de website, waaronder de rechten op de afbeeldingen, teksten, foto’s, vormgeving en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, software, merken (inclusief domeinnamen), formates en overige materialen, berusten bij Tekoopadvertenties.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Tekoopadvertenties.nl is hier geen partij in en speelt hierbij geen rol. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één of meerdere hardcopy(s).

Artikel 8 Uitsluiting van gebruikers
Tekoopadvertenties.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Tekoopadvertenties.nl om rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 Toegekende garanties
Tekoopadvertenties.nl garandeert niet dat de inhoud van advertenties juist, volledig en accuraat zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn. Tevens garandeert Tekoopadvertenties.nl niet dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist en actueel is en dat hij of zij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren. Wij doen er alles aan om de site ononderbroken te laten werken en vrij van fouten te laten zijn maar garanderen dit niet.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Tekoopadvertenties.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Tekoopadvertenties.nl zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– handelingen verricht door gebruikers, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
– de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
– het niet voldoen van een product of dienst dat wordt aangeboden op de website zoals gemeld op de website;
– onjuiste, onvolledige of niet actueel weergegeven informatie;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen van Tekoopadvertenties.nl, waaronder de website, door een derde;
– handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tekoopadvertenties.nl.

Artikel 11 Aansprakelijkheid voor adverteerders
Tekoopadvertenties.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie inhoud zoals deze op www.tekoopadvertenties.nl wordt getoond.

Artikel 12 Vrijwaringen
Gebruikers van Tekoopadvertenties.nl vrijwaren de website volledig voor alle mogelijke claims van zichzelf en derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die gebruikers sluiten door gebruikmaking van deze site.

Artikel 13 Verwijzingen en derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie) naar websites van derden. Tekoopadvertenties.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Tekoopadvertenties.nl is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 14 Overige
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Tekoopadvertenties.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Tekoopadvertenties.nl aangepast worden. Het is daarom belangrijk de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 15 Beveiliging
Tekoopadvertenties.nl spant zich in de website systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens en ingevoerde informatie. Hiervoor maakt het gebruik van goed beveiligde servers en backup systemen.

Artikel 16 Inhoud van de website
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dus juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Tekoopadvertenties.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Tekoopadvertenties.nl op een andere wijze dan beschreven is op Tekoopadvertenties.nl. Tekoopadvertenties.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties aan te passen of te verwijderen.
Dit geldt in elk geval voor:
– betreffende producten die in een “verkeerde” categorie zijn geplaatst;
– producten en/of prijzen in de advertenties die op onjuiste en/of onvolledige wijze zijn beschreven;
– producten en/of diensten in de advertentie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
– producten en/of diensten die op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
– producten en/of diensten die in meer dan één categorie of dubbel zijn geplaatst;
– producten en/of diensten waarvan de inhoud discriminerende uitingen, illegale producten of (kinder)porno materiaal bevat of anderszins onrechtmatig is.
– advertenties die naar de mening van Tekoopadvertenties.nl aanstootgevend zijn;
– vermoedelijke gestolen producten;
– producten en/of diensten die een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product bevat;
– advertentie met als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.

U vrijwaart Tekoopadvertenties.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.